Nahajate se na spletnem mestu Rok Kanc s.p., Ljubljana, www.gorjanc.eu. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Rok Kanc s.p. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.gorjanc.eu, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. Rok Kanc s.p. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, Rok Kanc s.p. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj Rok Kanc s.p. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato Rok Kanc s.p. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Rok Kanc s.p. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

Rok Kanc s.p. vsebin spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Rok Kanc s.p. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina Rok Kanc s.p.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Rok Kanc s.p. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last Rok Kanc s.p. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja Rok Kanc s.p. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Rok Kanc s.p.
Tržaška cesta 330
1000 Ljubljana
Telefon: 01 423 11 11
E-pošta: info@gorjanc.eu

Rok Kanc s.p. si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:
povpraševanje uporabnikov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
ime in priimek
elektronski naslov
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
stacionarno in/ali mobilno številko
Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.gdesignhotel.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov podjetja Rok Kanc s.p. in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom.

You have entered the Rok Kanc s.p. website. Your access to this website and its use is governed by these General terms and conditions. By entering the website you confirm that you are acquainted with these General terms and conditions, that you agree therewith and that you are bound by the provisions contained therein. Rok Kanc s.p. reserves the right to amend or supplement these General terms and conditions without prior notice.
It is mandatory that all information and data published on the Rok Kanc s.p. website are to be verified with our employees prior to its use. Rok Kanc s.p. devotes a lot of effort to ensure the accuracy and precision of this data, and regularly checks and updates them, but as they can also change during the period between two updates, Rok Kanc s.p. does not assume any responsibility for their currency and accuracy, nor does it provide any guarantees of integrity or correct interpretation of information provided. The same applies to all other websites that are easily accessible via hypertext links. You establish connections with such websites at your own risk as Rok Kanc s.p. does not assume any responsibility for them.
Content on this website is given only for information purposes, therefore, Rok Kanc s.p. shall not be held liable for any errors in terms of the content, accuracy and precision of posted data that may have resulted from asynchronicity, errors in data entry or from any other reason. Content published on this website or its affiliates may contain inaccuracies, typing, grammatical or spelling errors. Rok Kanc s.p. explicitly excludes liability for these inaccuracies or errors.
Rok Kanc s.p. shall not be bound to update any content on the website and may change the content of the website at any time without prior notice. Rok Kanc s.p. therefore reserves the right to change and update the content of the website.
This website is the intellectual property of Rok Kanc s.p.. All information, data, products, service descriptions and any other content, including all software, available on our website (hereinafter: “Content”) are protected by copyright. Users shall not modify, copy, distribute, download, post, publish, sell, licence, transform into derivative products or use any Content for any commercial or public purposes.
Images of individuals, objects, locations and any other images posted on the website are owned by Rok Kanc s.p. or have been published with the permission of the owner. Any use of these images without the written authorisation of the owner is prohibited and shall constitute an infringement of copyright or other intellectual property rights or personal data protection regulations.
Brands, logos and service marks (hereinafter: “Trademarks”) posted on the website are owned by Rok Kanc s.p. or third parties. Users shall not use any of the aforementioned Trademarks for any kind of purpose without the written authorisation of Rok Kanc s.p. or the owner of these Trademarks. Please send applications with an explanation of the purpose of using data from this address at:
In the event of infringement of these General terms and conditions, Rok Kanc s.p. reserves the right to avail of any remedies and legal rights, including the right to block access to the website from a specific IP address.
Purpose of collecting personal data
The website administrator processes personal data of users for the following purposes:
user inquiries
The website administrator may process the following user personal data of users:

Company: Rok Kanc s.p.
Address: Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana
E-mail address: info@gorjanc.eu
Contact telephone number: +386 1 423 11 11

The website administrator provides the possibility of confirmingthe user’s consent, where necessary, without a pre-filled checkbox. Consent of the user is his/her voluntary declaration of will that his/her personal data may be processed for a specific purpose and is given on the basis of the information provided by the website administrator under these legal terms and conditions.

Direct marketing

The website administrator does not use any personal data for the purposes of direct marketing.

Transferring personal data to third parties
The website administrator shall not transfer any personal data of users to third parties.

Storing personal information
When a user submits an inquiry the Rok Kanc s.p. website does not store any of his/her personal data. This data is transmitted directly to the info@gdesignhotel.si email address and is used solely for communicating with users.